" OPAKOVANÝ VÝSKYT VŠÍ "

21.05.2015 17:32
OPAKOVANÝ VÝSKYT VŠÍ

 

Vážení rodiče,

přes veškeré vynaložené úsilí se nám stále nedaří eliminovat výskyt vší v naší škole.  Jde o výskyt sice ojedinělý, ale přesto nepříjemný.

Znovu se tedy na Vás naléhavě obracíme se žádostí o spolupráci, tzn. o pravidelnou důslednou kontrolu Vašich dětí. V případě, že zjistíte, že Vaše dítě má vši, oznamte toto neprodleně  učitelce a dítěti hlavu důkladně vyčistěte.

Spoléháme na Vaši svědomitost a zodpovědný přístup,jelikož je Váší povinností přivést dítě do školského zařízení zdravé a čisté.

Děkujeme za pochopení.

Vladimíra Prejzová

ředitelka školy

 


 

Shrnutí základních informací:

(čerpáno z dokumentů Ministerstva školství, Ministerstva zdravotnictví a hygienické stanice)

Z právního hlediska je pedikulóza (zavšivení) považována za infekční onemocnění, které se šíří v dětském kolektivu. Z důvodu ochrany zdraví dětí v kolektivu by školy neměly zařazovat zavšivené děti do dětského kolektivu. Ovšem diagnostikovat a léčit tuto „nemoc“ mohou pouze rodiče (zákonní zástupci) popř. lékaři, nikoli učitelé či vychovatelé.

Podle § 31 odst. 1, písm. a) zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění, je rodič (zákonný zástupce) povinen pečovat o zdraví nezletilého dítěte. Je tedy i povinen sledovat výskyt vší a při zaznamenaném výskytu vší je rovněž povinen zajistit neodkladně odvšivení dítěte specifickým, k tomuto účelu určeným registrovaným léčivým přípravkem (pozor však na zbytečnou aplikaci kosmetických přípravků prodávaných v lékárnách) a to způsobem stanoveným v návodu tohoto přípravku.

Při každém zaznamenaném výskytu vší u svých dětí by měli rodiče vždy informovat školu, aby mohli být informováni rodiče ostatních dětí. Jinak nelze zamezit zpětnému přenosu vší na jejich již ošetřené dítě. Zároveň by rodiče neměli dítě s výskytem dospělých živých vší (tj. s infekčním onemocněním) posílat do dětského kolektivu

Při důvodném podezření nebo zjištění vší u žáka ve škole by měli být neprodleně informováni jeho rodiče a žák by měl být do jejich příchodu oddělen od ostatních žáků (při zajištění všech podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti, tj. především dozoru), aby nedošlo k šíření infekce. Rodiče však nemohou být nuceni k tomu, aby si dítě vyzvedli neprodleně (rodiče docházející do zaměstnání mohou mít problém se ze zaměstnání uvolnit).

Pokud zákonný zástupce žáka nespolupracuje se školou, může jej ředitel školy vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka (§ 22 odst. 3 písm. b) školského zákona) - této výzvě je zákonný zástupce žáka povinen vyhovět.

V případě žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, lze doporučit, aby o  této skutečnosti byl informován příslušný orgán sociální péče. Ten totiž může v takovém případě vyvinout na rodiče tlak, například pozastavení výplaty fakultativních dávek, zvýšené kontroly plnění povinností v péči o dítě apod. Pokud jde o sankce, lze na ně použít již zmíněné nepřiznání fakultativních sociálních dávek. Vedle toho by v úvahu mohla přicházet pokuta ukládaná orgánem ochrany veřejného zdraví, a to za přestupek podle § 29 zákona č. 200/1990 Sb. (nejprve by se však muselo rodičům opakovaně zavšiveného dítěte vydat patřičné rozhodnutí, směřující ke splnění povinnosti – odvšivení dítěte, teprve pokud by takové rozhodnutí nebylo respektováno, bylo by možné k pokutě přistoupit).

 

 

 

Pedikulóza (zavšivení) je celospolečenský problém. Současná situace je důsledkem vzniku odolnosti vší na účinné látky v dříve používaných léčivých přípravcích, používáním šetrnějších odvšivovacích přípravků a zvýšeným nabízením nedostatečně účinných kosmetických prostředků v lékárnách. Rodičům se proto opakovaně nedaří vši zcela vyhubit a tím dochází k opakovanému a zvýšenému šíření vší v dětských kolektivech.

 

Co je veš dětská ?

Je to bezkřídlý parazitický hmyz, který žije pouze ve vlasech lidí, bez ohledu na jejich věk. Způsobuje zavšivení neboli pedikulózu. Živí se sáním krve svého hostitele, jinou potravu ani tekutiny nemůže přijímat. Není přenosná na zvířata. Není přenašečem infekčních ani jiných vážných onemocnění. Její přítomnost je vnímána jako nadměrné svědění hlavy, které je způsobné bodáním a pohybem larev či dospělých vší. Škrábání může vést ke vzniku různě silných zánětů pokožky hlavy.

Samička vši dětské, která je dlouhá 2-3,5 mm, klade vajíčka (hnidy) velikosti 0,8 mm a přilepuje je na vlasy těsně u pokožky hlavy. Z nich se během 1 týdne vylíhnou světlé larvy velké cca 1 mm, podobné dospělým vším, které ihned bodají a sají krev. S růstem vlasů se hnidy vzdalují od kůže a obecně platí, že hnidy vzdálené více než 1 cm od pokožky jsou vylíhlé nebo mrtvé. Stále však zůstávají přilepené na vlasech a odrůstají s nimi. Celý proces od vajíčka po dospělce trvá 17-25 dní. Samička žije 3-5 týdnů a za tuto dobu naklade 50-150 vajíček.

 

 

 

 

Jak poznáme zavšivení?

Poznat zavšivení je celkem snadné, upozorní nás svědění kůže hlavy, které nutí děti ke škrábání. Prohlídkou hlavy můžeme pouhým okem nalézt stříbřitě bílá vajíčka přilepená na vlasech, kterých je nejvíce za ušima a v zátylí. Na rozdíl od lupů nejdou snadno vyčesat hřebenem. Ve vlasech je možné vidět i živé lezoucí vši.

 

Jak se veš dětská přenáší?

Veš nelétá ani neskáče. Přenáší se těsným kontaktem osob v rodině, v kolektivu dětí, zejména ve školách nebo při rekreačních pobytech. K přenosu přispívá také půjčování hřebenů, čepic, šátků, vlasových ozdob, spon, apod. (v zimním období je vhodné si např. v šatně ukládat čepici do rukávu bundy).

 

Jak postupovat při výskytu vši dětské?

Pokud při prohlídce hlavy dítěte zjistíme přítomnost dospělých vší, můžeme je z vlasů vyčesat hustým hřebenem (tzv.všiváčkem) a to tak, že dítě skloní hlavu nad umyvadlo nebo čtvrtku bílého papíru a hřebenem táhneme od týla směrem k podložce. Vyčesáváme 3-5 minut. Ke spolehlivému odstranění hnid z vlasů zatím neexistuje přípravek. K likvidaci vší je možné v současné době použít řadu přípravků, které jsou volně dostupné v lékárnách (Diffusil H forte, Paranit, Paradisose, Effektive, Liquido duo...). Použití přípravku přesně podle návodu výrobce zajistí likvidaci vší a vyloučí zdravotní rizika. Přípravek nelikviduje hnidy, proto je nutná jeho opakovaná aplikace za 8-10 dní po prvním použití. Aplikaci přípravku by měli provádět rodiče napadených dětí. Dezinsekčním přípravkem je třeba také ošetřit hřebeny a kartáče, textilie vyprat a vyžehlit. U dítěte, které momentálně nevykazuje známky zavšivení, je třeba po dobu výskytu vší v dětském kolektivu opakovat prohlídku hlavy každé dva dny. V případě dítěte, u něhož byl výskyt vši dětské zjištěn, je potřeba prohlédnout také ostatní členy rodiny, případně provést jejich odvšivení.

 

Jaká preventivní opatření je nutno provádět?

Je vhodné, aby rodiče školou povinných dětí často dětem prohlíželi hlavu. Při nálezu vší u svého dítěte je třeba tuto skutečnost nahlásit škole a dítě omluvit z výuky na dobu nutnou k jeho odvšivení. Pravidelné vyčesávání vlasů všiváčky představuje jedinou možnost účinné prevence před šířením vší.

 

—————

Zpět