Stanovení úplaty na školní rok 2017/2018

Stanovení úplaty na školní rok 2017/2018
 
Mateřská škola Hradešín
Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání
     Účinnost od: 1. 9. 2017
Spisový znak:    Skartační znak:
Změny:
 
Tento pokyn vychází z:
-           § 123 odst. 2 a odst. 4, dále podle
-           § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.
 
Čl. I
Úvodní ustanovení
 
Tento pokyn stanoví úplatu za předškolní vzdělávání, (dále jen „úplata“), kterou hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte mateřské škole.
 
Čl. II
Výše úplaty
 
Výši úplaty stanoví ředitelka mateřské školy vždy na období školního roku a zveřejní ji na informační tabuli mateřské školy nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.
 
Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole
 
Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu.
 
Pro školní rok 2017/2018 je stanovena měsíční úplata za předškolní vzdělávání
ve výši -  500 kč
 
Čl. III
Snížení úplaty
 
Úplata je snížena zákonnému zástupci dítěte:
 
a) kterému je docházka do mateřské školy omezena nejvýše na 4 hodiny denně (pobírání rodičovského příspěvku, příspěvku při péči o blízkou osobu, viz § 6 odst. 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání), ve výši 2/3 stanovené výše úplaty,
snížená úplata je stanovena na částku 340,- Kč,
 
b) pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5  dnů. Ředitelka mateřské školy stanoví výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy,
snížená úplata je stanovena na částku 250,- Kč,
 
c) během prázdninovém provozu, kdy se hradí nejnižší možná částka daná vyhláškou, a to polovina nákladů a to je
snížená úplata je stanovena na částku 250,- Kč,
 
O výši snížení úplaty informuje mateřské ředitelka školy prostřednictvím informační tabule.
 
Čl. IV
Splatnost úplaty
 
Úplata za kalendářní měsíc je splatná převodem na účet školy vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb.,§ 35 odst.1d.
 
Čl. V
Osvobození od placení úplaty
 
a) Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.
 
b) Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek dle § 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče dle § 30 až 43 výše uvedeného zákona a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.
 
 
Čl. VI
Závěrečná ustanovení
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017
 

Škola: Mateřská škola Hradešín školní rok 2017/2018
 
Výpočet neinvestičních výdajů na 1 žáka za rok 2016
Počet žáků    
Počet žáků ve školním roce 2016/2017:   40
Přepočtený počet žáků v roce 2016:   40
Náklady školy, které nehradí stát    
    údaje v Kč
Položka Náklady celkem Náklady na 1 žáka
Hračky 19 910,00   497,75  
Knihy, učební pomůcky 2 425,00   60,63  
Drobný provozní materiál 58 479,00   1 461,98  
Kancelářské pořeby,barvy v.v. 25 712,00   642,80  
Drobné vybavení MŠ+ŠJ /do 1 000,-Kč/ 14 853,00   371,33  
Úklidové prostředky 11 259,00   281,48  
Voda 27 343,00   683,58  
Otop 46 638,00   1 165,95  
Elektrická energie 85 629,00   2 140,73  
Služby pošt 963,00   24,08  
Služby telekomunikací 21 971,00   549,28  
Služby peněžních ústavů+pojištění 1 920,00   48,00  
Vybavení MŠ do 5000,-Kč 7 380,00   184,50  
Školení a vzdělávání,aktualizace prog.vyb 1 400,00   35,00  
Zpracování dat 100 952,00   2 523,80  
Pracovní oděvy,obuv 2 304,00   57,60  
Revizní poplatky 3 753,00   93,83  
ostatní služby/rozbory vody,fekálie…. 31 447,00   786,18  
DHIM do 40 000,-Kč 5 132,00   128,30  
Kulturní akce pro děti 106 085,00   2 652,13  
Drobné opravy 24 776,00   619,40  
Materiál-zahrada 20 912,00   522,80  
Kroužky 2 775,00   69,38  
Náklady celkem 624 018,00   15 600,45  
     
Příjmy školy bez dotací    
Položka Příjmy celkem Příjmy na 1 žáka
Úplata za zájmové vzdělávání 0,00   0,00  
Další příjmy 0,00   0,00  
Příjmy celkem 0 0
     
Neinvestiční výdaje celkem (náklady celkem - příjmy celkem): 649 583,48 Kč
Neinvestiční výdaje celkem na 1 žáka:   16 239,59 Kč
Dotace státu v roce 2012 na 1 žáka:   0,00 Kč
Neinvestiční výdaje po odečtení dotace státu na 1 žáka: 16 239,59 Kč
Školné výpočet  na žáka a měsíc  (15600: 12=1300,-Kč ) z toho 50%  650,-Kč
     
Školné  stanovené  pro rok 2017/2018  na žáka ……………….,-Kč 500kč