ŘÁD ŠKOLY

             ŠKOLNÍ  ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY HRADEŠÍN 

 

ustanovení  tohoto školního řádu platí pro Mateřskou školu Hradešín, která je příspěvkovou organizací obce Hradešín

 

 

                          

Mateřská škola jako právnická osoba zřízená obcí se ve věcech úplaty za předškolní vzdělávání řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcím předpisem ke školskému zákonu – vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Mateřská škola zajišťuje předškolní vzdělávání pro děti zpravidla od 3 do 6 let.

I. Údaje o zařízení

                (adresa, telefon, IČO, odpovědná osoba, zřizovatel)

Mateřská škola,Hradešín,okr.Kolín

Hradešín 169,28201 Český Brod

IČO: 72540885

Telefon: 314001011

E-mail : ms.hradesin@seznam.cz

Webové stránky : www.MŠ Hradešín

Zřizovatel : Obec Hradešín

Statutární zástupce : Vladimíra Prejzová

II. Popis zařízení

                Typ: škola s celodenním provozem

              Kapacita:

                               Stanovená kapacita : 40

                               Počet zapsaných dětí : 40

                               Počet tříd : 2

                               Počet dětí ve třídách : 20

                               Věkové složení tříd : Hvězdičky 5-7

                                                               Sluníčka 3 - 5

                Provozní doba:  od 7.00….. do  16.30

                Využívání zařízení pro jiné aktivity: nevyužíváno

                              

                              

 

I.

CÍL PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:

 

 1. Cílem předškolního vzdělávání (§ 33 zákona) je podpora rozvoje osobnosti dítěte předškolního věku, tím, že se podílí na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
 2. Školní vzdělávací program vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání vydaného MŠMT č.j. 14132/01-22 ze dne 19.3.2001 (verze aktualizována v r. 2004).
 3. Filosofie školy

            V naší mateřské škole se snažíme o vytváření vhodného, podnětného, zajímavého a obsahově bohatého prostředí ve spolupráci s rodiči. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se akcí školy, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí. Podporujeme rodinnou výchovu a pomáháme rodičům v péči o dítě, půjčujeme jim odbornou literaturu. Rodiče, děti a učitelky se setkávají také při tvořivých i jinak, např. sportovně, zaměřených akcích. O děti pečují kvalifikované pedagogické pracovnice, které se průběžně vzdělávají.

Naší snahou je vést děti nenásilně a laskavě od věci známé k neznámé, od věci jednoduché ke složitější, v podnětném a příjemném prostředí plném porozumění a vzájemné spolupráce.

 

Zásady, které směřují k filozofii školy

 • mít v mateřské škole spokojené děti, které se budou do mateřské školy těšit
 • rozvíjet děti v souladu s jejich schopnostmi a možnostmi a současně podněcovat jejich harmonický rozvoj, vést diagnostiku
 • vytvářet pro děti podnětné prostředí s činnostmi souvisejícími s tématickým blokem
 • společně s dětmi hodnotit prožité dopoledne a podle zájmu dětí plánovat další činnosti
 • motivovat děti ke spolupráci a vzájemné pomoci
 • spolupracovat s rodiči
 • podporovat zvídavost dětí připravenými činnostmi, připraveným prostředím
 • dle doporučení speciálně pedagogických center vytvářet podmínky pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • prezentovat školu na veřejnosti – výstavy, soutěže …

 

II.

ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ :

 

Předškolní vzdělávání je zabezpečeno ve dvou, věkově smíšených, třídách mateřské školy prostřednictvím třídních vzdělávacích programů, které vychází z Rámcového školního vzdělávacího programu:

 

 1. třída  „ HVĚZDIČEK“
 2. třída  „ SLUNÍČEK „

 

III.

 

PRÁVA  A  POVINNOSTI  DĚTÍ  A  ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCŮ

 

 

 

- po převzetí od učitelky přebírají zákonní zástupci nebo pověřené osoby odpovědnost  za bezpečnost v celém areálu školy, včetně školní zahrady

- při pobytu cizích dětí na zahradě školy v době jejího provozu za jejich bezpečnost odpovídají zákonní zástupci

- vodit psy do areálu školy je zakázáno

- nepovolaným osobám vstupovat do areálu MŠ je zakázáno

- škola vytváří takové podmínky, které zajišťují bezpečnost dětí a ochranu před úrazy nebo negativními jevy

- všechny děti mají rovnocenné postavení

- škola vytváří povědomí  o některých způsobech ochrany osobního zdraví, bezpečí a kde v případě potřeby hledat pomoc.

Předškolní vzdělávání  zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a mateřské školy.

 

 1. Zákonní zástupci dětí mají právo:
 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte,
 • přijít, sledovat i zapojit se do her a činností dětí ve třídě, mateřská škola je „otevřena“  pro rodiče po celou dobu svého provozu,
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života,
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy,
 • projevit připomínky k provozu školy, učitelce nebo ředitelce školy.

 

 1. Zákonní zástupci dětí jsou povinni:
 • předávat dítě pouze paní učitelce,
 • zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy zdravé, bez vnějších známek akutního onemocnění, čisté a upravené,
 • na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se výchovy a vzdělávání dítěte,
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží dítěte nebo o závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh předškolního vzdělávání,
 • neprodleně oznamovat škole všechny údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (místo trvalého bydliště, jméno a příjmení zákonného zástupce, adresa pro doručování písemností, telefonické spojení, zdravotní pojišťovna dítěte),
 • informovat školu o nepřítomnosti dítěte, delší nepřítomnost jak 1 měsíc potvrdit písemně na příslušný formulář (u učitelek na třídách),
 • informovat ředitelku školy o ukončení docházky k předškolnímu vzdělávání,
 • po vyzvednutí dítěte z mateřské školy se nezdržovat v areálu školní zahrady,
 • nepoužívat venkovní herní prvky (ty lze využívat, z důvodu bezpečnosti dětí, jen pod dohledem pedagogů mateřské školy).

 

 1. Dítě má právo:
 • aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi, kteří by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit),
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny),
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku),
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí, …).
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku...).

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

 

 1. Dítě má povinnost:
 • održovat pravidla soužití ve třídách mateřské školy
 • pozdravit,požádat,poděkovat
 • ve třídě,šatně,na chodbě se chováme klidně
 • nadměrně nekřičíme,abychom šetřili své zdraví a nerušili se při hrách
 • nechováme se hrubě ke svým kamarádům
 • šetrně zacházíme s hračkami a pomůckami
 • konflikty s kamaráden neřešíme rukou,ale slovní dohodou
 • nebereme si nic co nám nepatří

 

 1. Dítě – pedagog - rodič
  - děti respektují pokyny pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy, kterými je naplňováno vzdělávací poslání školy a Školní řád
  - pedagogičtí pracovníci vedou děti k slušnému chování, dodržování Školního řádu, dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí vysvětlováním, domluvou a spoluprací se zákonnými zástupci
  - zákonní zástupci spolupracují se školou při činnostech organizovaných školou,   předpokladem úspěšné spolupráce je dodržování zásad pravidel slušného chování, které vychází ze zásady vzájemné úcty , respektu dle § 2 ods. 1 písm c. Školského zákona.Zvláštˇ hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovené školským zákonem.

 

 1. Podmínky pro zacházení s majetkem školy

Ředitelka školy je povinna v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., § 30 stanovit podmínky pro zacházení s majetkem školy ze strany dětí:

    Pokud dítě úmyslně poškodí majetek školy z důvodu neuposlechnutí pokynů učitelky, jeho zákonný zástupce je povinen zajisti opravu poškozeného majetku nebo nahradit poškozený majetek novým – v odpovídající kvalitě.

 

 1.  Předčasné ukončení předškolního vzdělávání

Ředitelka školy může po předchozím písemném upozornění zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, pokud:

 

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

b) zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

c) ukončení předškolního vzdělávání doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

d) zákonný zástupce opakovaně (min. 2x za sebou) neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu na školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady.

 

IV.

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY :

 

7:00 – 8:45 – příchod dětí – volné hry

 • didakticky zacílené činnosti ve skupinkách i individuálně
 • individuální péče o děti se specif.vzděl.
 • pohybové cvičení
 • jazykové chvilky
 • smyslové hry

 

8:45 – 9°° - hygiena , svačina

 

9°° - 9:45 – spontánní činnost , didakticky zaměřené činnosti,hygiena,oblékání

 

9:45 – 12 :00 – pobyt venku,převlékání,hygiena

 

12.00  – oběd

 

12:30 – 14°° - odpočinek

 • náhradní (nespací) aktivity

 

14°° - 14:15 – oblékání , osobní hygiena

 

14:45 – svačina

 

15°° - 16:30 - volné hry , individuální a skupinové didakticky zacílené činnosti

 • pohyb venku

 

1. Provoz mateřské školy je stanoven na dobu od 7.00 hodin do 16.30 hodin.

 

2. Příchod dětí do mateřské školy končí v 8.00 hod. (v 8.05 hod. se MŠ uzamyká – bezpečnostní důvody).

Pozdější příchod dítěte je možný na základě dohody rodičů s učitelkou.

 

3. Vyzvedávání dětí po obědě je doporučováno od 12.00 – 12.30 hod. ve třídách. Po odpoledním odpočinku je možné děti vyzvedávat od 14.30 hodin do konce provozu každé třídy. Při vyzvedávání dětí doporučujeme rodičům, aby počítali s časem, který dítě potřebuje na dokončení započaté hry a k úklidu hraček. Po předchozí domluvě s p. učitelkou lze dítě vyzvednout v průběhu celého dne.

4. Mateřská škola odpovídá za zdraví a bezpečnost dítěte od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

 

5. Provoz mateřské školy o letních prázdninách  bude přerušen  v měsíci červenci a srpnu po předem provedeném průzkumu docházky jednotlivých dětí( konzultace s rodiči) Rozsah přerušení bude oznámen ředitelkou školy dva měsíce předem rodičům dětí a zřizovateli na nástěnkách ve třídách a na webových stránkách školy.

 

6. Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8.00 hodin, a to telefonicky na tel. 606136971 nebo osobně. Na následující dny se děti omlouvají podle potřeby – v průběhu dne osobně nebo telefonicky.

 

 

V.

 1. PLATBA  ZA  ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ :

Platba za školní stravování se řídí vyhláškou MŠMT č.107/2005 Sb. o školském stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Finanční normativ je 30,-Kč za celodenní stravování dítěte ve věku 3-6 let.

Pro děti, které dovršily 6 let do 31.8. je platný normativ 31,-Kč (jedná se o děti s odkladem školní docházky).

 

Rozsah stravování dítěte v mateřské škole stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte a to tak, aby dítě je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole se stravovalo vždy.

 

 1. ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY:

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena v souladu s § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a § 6 vyhlášky MŠMT č. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Vzdělávání v posledním, třetím ročníku mateřské školy, se poskytuje bezúplatně.

Za děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, rodiče hradí úhradu v plné výši.

Předškolní vzdělávání má tři ročníky (Vyhláška č. 43/2006 Sb.):

 • v prvním ročníku MŠ se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší nejvýše 4 roky věku
 • ve druhém ročníku MŠ se vzdělávají děti, které příslušném školním roce dovrší 5 let věku
 • ve třetím ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 6 let věku, a děti, kterým byl povolen odklad školní docházky.

Školní rok v mateřské škole začíná 1.9. a končí 31.8. následujícího kalendářního roku.

Do jedné třídy mateřské školy mohou být zařazeny děti ze všech ročníků.

 

Úplata za předškolní vzdělávání se sníží v případě, že dítě nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce (§ 123 odst. 4 školského zákona).

Snížit se však může nejvýš o polovinu stanovené výše. Zákonný zástupce dítěte je povinen o snížení úplaty písemně požádat ředitelku školy a doložit důvody nepřítomnosti dítěte v mateřské škole (viz směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání a školské služby).

V případě přerušení provozu mateřské školy podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb. - změna vyhláškou 43/2006 o předškolním vzdělávání – se úplata poměrně sníží.

 

Úplata za předškolní vzdělávání a za školní stravování se hradí převodem z účtu a to stravné vždy do 15. následujícího měsíce.

Pokud rodiče opakovaně tyto platby neuhradí dle zákona jejich dítě bude vyřazeno z mateřské školy

 

 

 

 1. OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY:

Od úplaty bude osvobozen zákonný zástupce dítěte, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a to na základě písemné žádosti doložené potvrzením místně příslušného odboru sociální a státní podpory pro každé čtvrtletí kalendářního roku a to do 15. dne následujícího měsíce. Od úplaty bude osvobozen zákonný zástupce, který pobírá sociální příplatek a tuto skutečnost prokáže předložením písemného oznámení, popřípadě rozhodnutí, které mu vydal příslušný orgán státní sociální podpory. Pokud zákonný zástupce nepředloží ředitelce mateřské školy tento doklad a písemně o osvobození od úplaty nepožádá, nebude od úplaty osvobozen.

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy.

 

     

 

VI.

POJIŠTĚNÍ DĚTÍ NA ÚRAZ A ZTRÁTY:

 

Pojištění obecné odpovědnosti zahrnuje odpovědnost za

 • škody na zdraví nebo životě dětí,
 • náhrady nákladů léčení vyúčtovaných zdravotní pojišťovnou za zdravotní péči vynaloženou ve prospěch žáků (dětí) v souvislosti se školními úrazy (úrazy dětí)

Toto pojištění se sjednává bez spoluúčasti rodičů. Spoluúčast mateřské školy Kč 500,-.

 • škody vnesených a odložených věcech žáků (dětí)

Případnou ztrátu oblečení a obuvi v hodnotě nad 1000,- nahlaste neprodleně paní učitelce ve třídě – pro případ pojistného plnění. Ztráty věci do 1000,- Kč oznamte prosím také, i když nebude možné je finančně nahradit.

Neručíme za ztrátu dětských kol, kočárků apod., odložených v  mateřské škole.

Doporučujeme rodičům, aby nedávali dětem do mateřské školy cenné šperky, drahé hračky a oblečení. Nelze zajistit, aby nedošlo k jejich ztrátě, nebo poškození. Za ztrátu šperků a hraček mateřská škola neručí.

 

VII.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI PRÁCI S DĚTMI V MŠ :

 

Ředitelka školy je povinná zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, tzn. Při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou.

 

Opatření v průběhu vzdělávacích činností:

 1. Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od rodičů, pověřené osoby nebo jiného pedagoga školy do doby jejich předání rodičům, pověřeným osobám nebo jinému pedagogovi školy.
 2. Při hře děti ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky.
 3. Pedagogická pracovnice nesmí odejít od dětí. Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice z MŠ.
 4. Nesmí dát dětem bez náležitého dohledu nůžky, štětce, tužky či jiné ostré a špičaté pomůcky, dále drobné korálky a stavebnicové tvary, které by si mohly děti strčit do nosu či ucha.
 5. Při chůzi po chodbách dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně.
 6. Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Upozorňuje na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. Bývá vždy na nejrizikovějším místě. Před zahájením cvičení musí vždy zkontrolovat, zda je tělocvičné nářadí v pořádku.
 7. Při převlékání dětí v šatnách vykonává učitelka stálý dozor, sama se obléká, až když jsou děti připraveny na pobyt venku. Neprodlužuje zbytečně pobyt připravených dětí v šatně.
 8. Při rozcházení dětí domů věnuje učitelka zvýšenou péči úpravě a čistotě dětí. Dítě předává rodičům či pověřené osobě, ale to pouze na základě písemného pověření zástupcem dítěte /může být stálé, na určité časové období/.

 

OPATŘENÍ PŘI POBYTU VENKU :

 1. Při pobytu dětí mimo území mateřské školy odpovídá jeden pedagogický pracovník za bezpečnost nejvýše:

a) 20 dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých starších 3 let

b) 15 dětí v případě, že jsou mezi nimi 1-2 děti od dvou do tří let

c) 10 dětí v případě, že je mezi nimi více než 3 děti od dvou do tří let

 1. Při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí učitelky dětem bez dozoru na průlezky, houpačky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí jim též samostatné vzdálení do prostor zahrady, kam sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled.
 2. Při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích, v zástupu tak, aby maximálně zajistila jejich bezpečnou chůzi, chodí po chodníku, maximálně se vyhýbají frekventovaným ulicím. Učitelku dbají na bezpečné přecházení vozovku, k čemuž používají terčík. Průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě /přechody pro chodce, semafory apod./. Děti nosí, při pobytu mimo školní zahradu reflexní vesty .

 

Opatření při sportovních akcích, výletech:

 1. Ředitelka školy rozhoduje na základě náročnosti akce a počtu dětí o určení další způsobilé osoby k zajištění bezpečnosti dětí. Všechny dospělé před akcí poučí o bezpečnosti a ti své seznámení stvrdí podpisem na připravený formulář.
 2. Ředitelka školy stanoví hlavního vedoucího akce, který je povinen poučit děti o zvláštních situacích, o pravidlech jednání v těchto situacích.

 

 

OPATŘENÍ PŘI ÚRAZU :

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoli úrazu, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte.

Každý, i drobný úraz bude zaznamenán do knihy úrazů – záznam podepíší rodiče při převzetí dítěte.

 

POSTUP  PŘI  VÝSKYTU  VŠÍ  ČI  INFEKČNÍHO  ONEMOCNĚNÍ  DĚTÍ :

v případě výskytu vší či  infekčního onemocnění ve škole je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) všech dětí. Učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili vši na další děti, ale mají informovat co nejdříve po zjištění nákazy jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních žáků. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy a jejich pedagogických pracovníků. Při hromadném výskytu vší by měl být neprodleně informován místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví – krajská hygienická stanice.

 • Při důvodném podezření na infekční onemocnění nebo výskyt vší u dítěte, budou o této skutečnosti neprodleně informováni zákonní zástupci dítěte.
 • Dítě bude, podle možnosti, do příchodu zákonných zástupců odděleno od ostatních dětí. V případě, že je ve třídě jen jedna učitelka, která zodpovídá za bezpečnost dalších dětí, bude toto dítě držet stranou, aby nedošlo k šíření infekce nebo vší.
 • Zákonný zástupce si vyzvedne dítě co nejdříve, jak to bude možné.
 • V případě dětí, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, lze doporučit, aby o této skutečnosti byl informován příslušný orgán sociální péče.

 

VIII.

PODMÍNKY PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI DĚTÍ PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PROJEVY DISKRIMINACE,NEPŘÁTELSTVÍ NEBO PROJEVY NÁSILÍ

 • a)      škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při výchově a vzdělávání, při poskytování školských služeb
 • b)      pedagogičtí pracovníci v rámci výchovného působení poučují děti s možnými riziky, ohrožením zdraví a bezpečností při všech činnostech a s konkrétními bezpečnostními pokyny, se zásadami bezpečného chování ve škole a mimo školu
 • c)      dospělí pracovníci školy jsou dětem vzorem k společensky přijatelnému chování a přispívají tak k prevenci sociálně patologických jevů a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 • d)     ochrana před sociálně – patologickými jevy, projevy diskriminace
  Důležitým prvkem ochrany před sociálně – patologickými jevy je výchovně – vzdělávací působení na děti již v předškolním věku, zaměřené na zdravý způsob života:
 •  v rámci ŠVP jsou proto děti nenásilnou formou / hry, hromadné aktivity/          seznamovány s různým nebezpečím  /kouření, počítače, televize, video, vandalismus,         kriminalita / jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu
 •  učitelky se snaží o vytváření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými pracovníky školy a mezi dospělými pracovníky školy a rodiči.
 •  sledují chování dětí a případné projevy diskriminace ve třídních kolektivech, nepřátelství a násilí bezprostředně řeší ve spolupráci se zákonnými zástupci dětí, popřípadě za pomoci školských poradenských center .

V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření (budova i přilehlé prostory školní zahrady) a to v souvislosti se zákonem č.379/2005 Sb., jízda na kole a vodění psů (event. jiných zvířat).
 

 

      

                                 

 

Ředitelka školy

Vladimíra Prejzová

Paní učitelka, na kterou se v době nepřítomnosti ředitelky můžete obrátit:

Dagmar Olivová

Není statutárním zástupcem.

 

 

 

                            

V Hradešíně 1.9 2014

 

 

Aktualizováno 7.6 2016